Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OFERTY MOBILNOŚCI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby kontaktowe w sprawach wyjazdów w ramach sieci Utrecht Network:

dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. 12 663 30 13
izabela.zawiska@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Kołodziejska-Skrobek 
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 30 14
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Utrecht Network Australian-European Network (AEN) 2024/25

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na semestralne wyjazdy w roku akademickim 2024/25 w celu realizacji części programu studiów w uczelniach w Australii w ramach współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z siecią Utrecht Network-AEN.

WYMAGANIA:

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci UJ, którzy w momencie starania się o wyjazd są na:

 • II roku studiów pierwszego stopnia,
 • I roku studiów drugiego stopnia,
 • II-IV roku jednolitych studiów magisterskich,
 • posiadają znajomość języka obcego na poziomie min. C1. Niektóre uczelnie mogą wymagać zaświadczenia potwierdzające poziom znajomości języka (IELTS, TOEFL iBT, PTE, C1 Advanced Cambridge, C2 Proficiency Cambridge) 
 • mają średnią ocen (ważoną) ze wszystkich lat studiów nie niższą niż 4,0 - WARUNEK KONIECZNY.

W momencie starania się o wyjazd i przez cały okres przebywania na wymianie należy posiadać status studenta.

 

W ramach programu wymiany możliwe są wyjazdy na

 • 1 semestr roku akademickiego 2024/2025 (lipiec-grudzień 2024) 
 • 2 semestr roku 2024/2025 (styczeń/luty-maj/czerwiec 2025)

 

WYJAZDY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE DO NASTĘPUJĄCYCH UCZELNI W AUSTRALII:


Kandydaci muszą wskazać 3 jednostki w których chcieliby wyjechać. Aplikacje, które nie będą spełniały tego warunku nie będęą brane pod uwagę podczas kwalifikacji. 

Dla każdego uniwersytetu należy przygotować osobny komplet dokumentów.

Kandydaci wybrani do etapu drugiego mogą być proszeni przez daną uczelnię o dostarczanie dodatkowych dokumentów. Brak złożenia wymaganych dokumentów może wykluczyć kandydata z udziału w konkursie.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 2 lutego 2024 r. do godz. 12:00 CET

Kandydatów nominuje Uniwersytet Jagielloński, w związku z tym, osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie TYLKO w formie elektronicznej na adres mailowy agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl skanów dokumentów wymaganych przez UJ, które znajdują się w: Aplikacja studenta na wyjazd w ramach współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z siecią Utrecht Network (1 plik PDF opisany w następujący sposób: A.Nowak_Charles University). Akceptowalne są dokumenty podpisane w formie skanów lub podpisów kwalifikowanych. 

 

WARUNKI FINANSOWE WYJAZDÓW:

Uniwersytety partnerskie zwalniają z opłaty czesnego.

Uniwersytet Jagielloński:

 • dofinansowuje koszty podróży klasą ekonomiczną,
 • dofinansowuje koszty wizy (jeśli jest wymagana),
 • przyznaje jedną dietę dojazdową (według stawek ministerialnych do danego kraju),
 • zapewnia ubezpieczenie zgodnie z warunkami podpisanej umowy pomiędzy UJ a ubezpieczycielem. Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Wiener TU SA jest wydawana dodatkowo.

Uczestnicy wymiany pokrywają pozostałe koszty związane z pobytem w uczelni partnerskiej. Dodatkowe finansowanie nie jest przewidziane.

   

⇒ Kwalifikacja jest dwuetapowa – na poziomie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na poziomie sieci Utrecht Network. W UJ wyboru studentów na ww. wyjazdy dokona Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ.
⇒ O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą korespondencji mailowej po 15 marca 2024 r.   
⇒ Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata leży po stronie uczelni partnerskiej. 

 

Osoby do kontaktu w DWM: 

Mgr Agnieszka Kołodziejska-Skrobek
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 14

Dr inż. Izabela Zawiska 
izabela.zawiska@uj.edu.pl  
tel. 12 663 30 13