Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Osoba kontaktowa w sprawach wyjazdów w ramach sieci Utrecht Network:


dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Facebook

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Utrecht Network Australian-European Network (AEN) 2020-2021

Utrecht Network Australian-European Network (AEN) 2020-2021

Oferta programu wymiany Australian-European Network AEN-NETWORK skierowana jest do studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy chcieliby studiować przez jeden lub dwa semestry w uczelniach australijskich współpracujących z siecią Utrecht Newtork.

 

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na wyjazdy studentów 
w roku akademickim 2020/2021 do uczelni australijskich w ramach sieci  
Utrecht Nertwork-AEN.

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci UJ, którzy w momencie starania się o wyjazd są na: 

 • II roku studiów pierwszego stopnia,
 • I roku studiów drugiego stopnia, 
 • II-IV roku jednolitych studiów magisterskich, 
 • mających średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów nie niższą niż 4,0 - WARUNEK NIEZBĘDNY 

W momencie wyjazdu i przebywaniu na wymianie należy posiadać status studenta. 

 

W ramach programu wymiany możliwe są wyjazdy na: 

 • 2 semestr roku 2019/2020 (w Australii jest to okres lipiec-grudzień 2020), 
 • 1 semestr roku 2020/2021 (początek styczeń/luty 2021,
 • Można aplikować o wyjazd na jeden lub dwa semestry.  


Wyjazdy mogą być realizowane do następujących uczelni australijskich: 

  

Warunki finansowe: 

 1. Studenci zakwalifikowani na wymianę są zwolnieni z opłaty czesnego w uczelni partnerskiej. 
 2. UJ pokrywa: 
 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą,
 • koszty wizy, 
 • przyznaje jedną dietę dojazdową w wysokości: 88 AUD 
 • zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa. 
  *Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo. 

Pozostałe koszty związane z wyjazdem leżą w gestii studenta. 

  

Kandydatów nominuje Uniwersytet Jagielloński, w związku z tym osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie w terminie  od 13 stycznia do 6  lutego 2020r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pok.13) u koordynatora wymiany p. Dr inż. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów: 

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie studenta na wyjazd w ramach ogólnouczelnianych porozumień bilateralnych podpisane przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ.
 2. Exchange Study Plan.
  Kandydat zobowiązany jest uzgodnić w macierzystym instytucie listę przedmiotów, które zamierza studiować, a także tryb i termin zaliczenia przedmiotów wymaganych przez instytut/wydział. 
 3. Dyplomy/zaświadczenia o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenia z JCJ o znajomości języka wykładowego wybranej uczelni (na poziomie min. B2, w niektórych przypadkach uczelnia może wymagać wyższego poziomu znajomości języka).
 4. CV w języku polskim lub angielskim wraz z zaświadczeniami o dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim**  (zaświadczenia powinny być wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji).
 5. Lista uczelni o wyjazd do których aplikuje kandydat w aplikacji NALEŻY wskazać 3 uczelnie, wg preferencji wyjazdu.
 6. List motywacyjny - zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię (w języku polskim) – max. 9000 znaków ze spacjami, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5.
 7. Opinia opiekuna naukowego, promotora lub innego wykładowcy min. ze stopniem naukowym doktora; opinia powinna wskazywać na związek między prowadzonymi badaniami a wyjazdem na wybraną uczelnię (w języku polskim) – max. 9000 znaków ze spacjami, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5.
 8. Zaświadczenie o średniej ważonej ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia instytut lub wydział). Studenci II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni proszeni są o dostarczanie kopii dyplomu oraz suplementu.
 9. Kopie dyplomów ukończonych studiów - dotyczy studentów II oraz III stopnia. 

Kandydaci aplikujący na więcej niż jedną uczelnię muszą dostarczyć: zgłoszenie studenta/doktoranta, Exchange Study Plan oraz list motywacyjny na każdą uczelnię osobno.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni w marcu 2020 r. 

Po zakwalifikowaniu studenta na wyjazd konieczne będzie dopełnienie formalności zgodnie z wymaganiami jednostki przyjmującej. 

Osoby zakwalifikowane do wyjazdu  po otrzymaniu decyzj  proszone są o kontakt z uczelnianym reprezentantem sieci Utrecht w celu ustalenia dalszych szczegółów. 


Informacji w sprawie konkursu udzielają: 

Dr inż. Izabela Zawiska 
izabela.zawiska@uj.edu.pl  
tel. 12  663 30 13 

Carlos Panek Soares de Araujo
E-mail: carlos.panek@uj.edu.pl 
Tel: +48 12 663 30 44

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI!!!