Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Osoba kontaktowa w sprawach wyjazdów w ramach sieci Utrecht Network:


dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Facebook

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Utrecht Network Australian-European Network (AEN) 2019-2020

Utrecht Network Australian-European Network (AEN) 2019-2020

Oferta programu wymiany Australian-European Network AEN-NETWORK skierowana jest do studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy chcieliby studiować przez jeden lub dwa semestry w uczelniach australijskich współpracujących z siecią Utrecht Newtork.

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na wyjazdy studentów w roku akademickim 2019/2020 do uczelni australijskich w ramach sieci Utrecht Nertwork-AEN.

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci UJ, którzy w momencie starania się o wyjazd są na:

 • II roku studiów pierwszego stopnia,
 • I roku studiów drugiego stopnia,
 • II-IV roku jednolitych studiów magisterskich,
 • mających średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów nie niższą niż 4,0 - WARUNEK NIEZBĘDNY

W momencie wyjazdu i przebywaniu na wymianie należy posiadać status studenta.

W ramach programu wymiany możliwe są wyjazdy na:

 • 2 semestr roku 2018/2019 (w Australii jest to okres lipiec-grudzień 2019),
 • 1 semestr roku 2019/2020 (początek styczeń/luty 2020).

Można wyjechać na jeden lub dwa semestry. 


Wyjazdy mogą być realizowane do następujących uczelni australijskich:

 

Warunki finansowe:

Studenci zakwalifikowani na wymianę są zwolnieni z opłaty czesnego w uczelni partnerskiej.

UJ pokrywa:

 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą,
 • koszty wizy,
 • przyznaje jedną dietę dojazdową w wysokości: 88 AUD
 • zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.
  *Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.

 

Kandydatów nominuje Uniwersytet Jagielloński, w związku z tym osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o złożenie w terminie do 11 lutego 2019 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pok.25) następujących dokumentów:

 • Zgłoszenie studenta podpisane przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ,
 • Proponowany plan zajęć (Exchange Student Study Plan),
  • Należy uzgodnić w macierzystym instytucie listę przedmiotów, które student zamierza studiować, a także tryb i termin zaliczenia przedmiotów wymaganych przez instytut/wydział.
 • Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego (co najmniej poziom B2),
 • List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię (pierwsza preferencja) wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu (w języku polskim),
 • Zaświadczenie o średniej ważonej ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział). W przypadku studentów I roku studiów II stopnia prosimy o dołączenie zaświadczenia o średniej z poprzedniego poziomu studiów,
 • Curriculum Vitae z informacją i zaświadczeniami o dodatkowej działalności (udział w praktykach, kołach naukowych, publikacje, nagrody, itp.),

Przed złożeniem aplikacji należy zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Utrecht Network.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie po 15 lutego 2019 r.

Osoby zakwalifikowane do wyjazdu po otrzymaniu decyzji proszone są o kontakt z uczelnianym reprezentantem sieci Utrecht w celu ustalenia dalszych szczegółów wyjazdu. Po zakwalifikowaniu studenta na wymianę konieczne będzie dopełnienie formalności zgodnie z wymaganiami jednostki do której wyjedzie kandydat.

 

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI!!!