Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OFERTY MOBILNOŚCI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Osoba kontaktowa w sprawach wyjazdów w ramach sieci Utrecht Network:


dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Facebook

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta programu wymiany REARI-RJ skierowana jest do studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy chcieliby studiować przez jeden lub dwa semestry w brazylijskich uczelniach współpracujących z siecią Utrecht Network.

 

 

 

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na wyjazdy studentów w roku akademickim 2019/2020 do uczelni amerykańskich w ramach sieci Utrecht Network – REARI-RJ.

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci UJ, którzy w momencie starania się o wyjazd są na:

 • II roku studiów pierwszego stopnia,
 • I roku studiów drugiego stopnia,
 • II-IV roku jednolitych studiów magisterskich,
 • mających średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów nie niższą niż 4,0 – WARUNEK NIEZBĘDNY

W momencie wyjazdu i przebywaniu na wymianie należy posiadać status studenta.
 

W ramach programu wymiany REARI-RJ- Utrecht Network możliwe są wyjazdy na:

 • 2 semestr roku 2018/2019 (w Brazylii jest to okres lipiec-grudzień 201; S1),
 • 1 semestr roku 2019/2020 (początek stycznia 2020; S2).

Można wyjechać na jeden lub dwa semestry. 


Wyjazdy mogą być realizowane do następujących uczelni brazylijskich: 

 • Universidade Federal Fluminense                                              
 • Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca        
 • Unversidade Federal do Rio de Janeiro                          
 • Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro    
 • Universidade do Estado do Rio de Janeiro                                  
 • Oswaldo Cruz Foundation, Evandro Chagas National Institute of Infectious Diseases

 

Warunki finansowe:

 1. Studenci zakwalifikowani na wymianę są zwolnieni z opłaty czesnego w uczelni partnerskiej.
 2. UJ pokrywa:
 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą,
 • koszty wizy,
 • przyznaje jedną dietę dojazdową,
 • zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.
  *Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo.

Kandydatów nominują uczelnie, w związku z tym osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o złożenie w terminie do 11 lutego 2019 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pok.25) następujących dokumentów:

    Należy uzgodnić w macierzystym instytucie listę przedmiotów, które student zamierza studiować, a także tryb i termin zaliczenia przedmiotów wymaganych przez instytut/wydział.

 • Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego lub portugalskiego (co najmniej poziom B2),
 • List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię (pierwsza preferencja) wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu (w języku polskim lub angielskim),
 • Zaświadczenie o średniej ważonej ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział). W przypadku studentów I roku studiów II stopnia prosimy o dołączenie zaświadczenia o średniej z poprzedniego poziomu studiów,
 • Curriculum Vitae z informacją i zaświadczeniami o dodatkowej działalności (udział w praktykach, kołach naukowych, publikacje, nagrody, itp.),

Przed złożeniem aplikacji należy zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Utrecht Network.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w marcu 2019 r.

Osoby zakwalifikowane do wyjazdu po otrzymaniu decyzji proszone są o kontakt z uczelnianym reprezentantem sieci Utrecht w celu ustalenia dalszych szczegółów wyjazdu. Po zakwalifikowaniu studenta na wymianę konieczne będzie dopełnienie formalności zgodnie z wymaganiami jednostki, do której wyjedzie kandydat.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI!!!