Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OFERTY MOBILNOŚCI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby kontaktowe w sprawach wyjazdów w ramach sieci Utrecht Network:

dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. 12 663 30 13
izabela.zawiska@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Kołodziejska-Skrobek 
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 30 14
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Young Researchers Grant - Utrecht Network 2022/23

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs dla studentów ostatnich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów i uczestników szkół doktorskich o możliwość ubiegania się o stypendium Young Researchers Grant w ramach sieci Utrecht Network. Oferta obejmuje wyjazdy na 1-2 miesięczne pobyty badawcze w uczleniach zrzeszonych w sieci, mające na celu przygotowanie pracy magisterskiej lub doktorskiej. 

 

WYMAGANIA:

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci i doktoranci UJ, którzy w momencie starania się o wyjazd są na:

 • I i II roku studiów drugiego stopnia,
 • IV i V roku jednolitych studiów magisterskich, 
 • I-III roku studiów trzeciego stopnia oraz uczestnicy szkół doktorskich, 
 • posiadają znajomość języka obcego na poziomie min. B2
 • mają średnią ocen (ważoną) ze wszystkich lat studiów nie niższą niż 4,0 - WARUNEK KONIECZNY

W momencie starania się o wyjazd i przebywania na wymianie należy posiadać status studenta/uczestnika szkoły doktorskiej.

Stypendia mogą być realizowane w uczelniach stowarzyszonych w sieci.

 

OFERTA OBEJMUJE:

 • Możliwość realizacji pobytu badawczego w w wybranej uczlni stowarzyszonej w sieci UN.
 • Dofinansowanie w wysokości 1000 EUR (na cały zaplanowany okres pobytu). 
 • Długość pobytu: od 1 do 2 miesięcy w okresie: od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają przyznany wyjazd w ramach Programu Erasmus+.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 1 luty 2022 r. do godz. 15:00 CET

Kandydatów nominuje Uniwersytet Jagielloński, w związku z tym, osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie TYLKO w formie elektronicznej na adres mailowy agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl następujących dokumentów:

 • YRG Application form podpisany przez kandydata oraz promotora/opiekuna naukowego oraz dziekana; 
 • List nominacyjny od opiekuna naukowego w UJ np. promotora/opiekuna pracy magisterskiej lub doktorskiej przygotowany w języku angielskim;
 • List akceptacyjny od opiekuna naukowego z wybranej jednostki zagranicznej zrzeszonej w sieci Utrecht Network;
 • Dyplomy/zaświadczenia o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenia z JCJ o znajomości języka angielskiego lub wykładowego wybranej uczelni (na poziomie min. B2, w niektórych przypadkach uczelnia może wymagać wyższego poziomu znajomości języka); 
 • CV w języku polskim lub angielskim wraz z zaświadczeniami o dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim (zaświadczenia powinny być wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji);
 • List motywacyjny - zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię (w języku polskim) – max. 9000 znaków ze spacjami, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5;
 • Zaświadczenie o średniej ważonej ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia instytut lub wydział). Studenci II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni proszeni są o dostarczanie kopii dyplomu oraz suplementu;
 • Kopie dyplomów ukończonych studiów (dotyczy studentów II oraz III stopnia). Doktoranci dostarczają kopie suplementu studiów magisterskich.

 

⇒ Uniwersytet Jagielloński może nominować 3 kandydatów do udziału w Programie.

⇒ Kwalifikacja jest dwuetapowa – na poziomie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na poziomie sieci Utrecht Network.

⇒ O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową.

⇒ Osoby zakwalifikowane do wyjazdu po otrzymaniu decyzji proszone są o kontakt z uczelnianym reprezentantem sieci Utrecht w celu ustalenia dalszych szczegółów wyjazdu.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela: 

Mgr Agnieszka Kołodziejska-Skrobek
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 14

Dr inż. Izabela Zawiska 
izabela.zawiska@uj.edu.pl  
tel. 12 663 30 13 

 

COVID-19:  

Warunki wymiany mogą ulec zmianie w zależności od decyzji władz Uniwersytetu Jagiellońskiego lub uczelni partnerskich oraz ewentualnych decyzji rządu RP oraz rządu kraju docelowego. Na decyzję o wyjeździe zagranicznym powinny mieć wpływ takie okoliczności jak konieczność realizacji zaplanowanych celów oraz faktyczna możliwość ich zrealizowania w kontekście wszystkich uwarunkowań wynikających z pandemii COVID-19.