Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OFERTY MOBILNOŚCI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby kontaktowe w sprawach wyjazdów w ramach sieci Utrecht Network:

dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. 12 663 30 13
izabela.zawiska@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Kołodziejska-Skrobek 
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 30 14
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Young Researchers Grant - Utrecht Network 2024/25

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs dla studentów ostatnich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów o możliwość ubiegania się o stypendium Young Researchers Grant w ramach sieci Utrecht Network. Oferta obejmuje wyjazdy na min. 4-tygodniowe pobyty badawcze w uczelniach zrzeszonych w sieci, mające na celu przygotowanie pracy magisterskiej lub doktorskiej. 

WYMAGANIA:

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci i doktoranci UJ:

 • I i II roku studiów drugiego stopnia,
 • IV i V roku jednolitych studiów magisterskich, 
 • doktoranci, 
 • posiadają znajomość języka obcego na poziomie min. C1 (CEFR)
 • mają średnią ocen (ważoną) ze wszystkich lat studiów nie niższą niż 4,0 - WARUNEK KONIECZNY

W momencie starania się o wyjazd i przebywania na stażu należy posiadać status studenta/doktoranta.

Stypendia mogą być realizowane tylko w uczelniach stowarzyszonych w sieci.

 

OFERTA OBEJMUJE:

 • Możliwość realizacji pobytu badawczego w wybranej uczelni stowarzyszonej w sieci Utrecht Network.
 • Jednorazowe dofinansowanie w wysokości 1200 EUR (na cały zaplanowany okres pobytu). Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją stażu leżą w gestii uczestnika. 
 • Długość pobytu: min. 4 tygodnie w okresie: od 1 maja 2024 r. do 31 marca 2025 r.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 2 lutego 2024 r. do godz. 12:00 CET

Kandydatów nominuje Uniwersytet Jagielloński, w związku z tym, osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie TYLKO w formie elektronicznej na adres mailowy agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl skanów następujących dokumentów (w jednym pliku PDF opisanym w następujący sposób: A.Nowak_Charles University) 

 • YRG Application Form podpisany przez kandydata oraz promotora/opiekuna naukowego oraz Dziekana Wydziału (podpisy promotora/opiekuna naukowego oraz Dziekana na końcu Application Form); 
 • List nominacyjny od opiekuna naukowego w UJ np. promotora/opiekuna pracy magisterskiej lub doktorskiej przygotowany w języku angielskim;
 • List akceptacyjny od opiekuna naukowego z wybranej jednostki zagranicznej zrzeszonej w sieci Utrecht Network;
 • Dyplomy/zaświadczenia o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenia z JCJ o znajomości języka angielskiego lub wykładowego wybranej uczelni (na poziomie min. C1, w niektórych przypadkach uczelnia może wymagać wyższego poziomu znajomości języka); 
 • CV w języku polskim lub angielskim wraz z zaświadczeniami o dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim (zaświadczenia powinny być wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji);
 • List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię (w j. polskim) – max. 9000 znaków ze spacjami;
 • Zaświadczenie o potwierdzające status studenta/doktorana wraz z przewidywanym terminem zakończenia studiów, zawierające średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział). Studenci II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni proszeni są o dostarczanie kopii dyplomu oraz suplementu;
 • Kopie dyplomów ukończonych studiów (dotyczy studentów II oraz III stopnia i uczestników szkół doktorskich). Uczestnicy szkół doktorskich/doktoranci dostarczają kopie suplementu studiów magisterskich.

 

 1. Uniwersytet Jagielloński może nominować 3 kandydatów do udziału w Programie.
 2. Kwalifikacja jest dwuetapowa – na poziomie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na poziomie sieci Utrecht Network.
 3. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową po 15 marca 2024
 4. Osoby zakwalifikowane do wyjazdu po otrzymaniu decyzji proszone są o kontakt z uczelnianym reprezentantem sieci Utrecht Network (dr inż. Izabela Zawiska) w celu ustalenia dalszych szczegółów wyjazdu.

UWAGA! Pierwszeństwo w rekrutacji mają kandydaci, którzy jeszcze nie korzystali z wyjazdu w ramach oferty sieci Utrecht Network oraz kandydaci, którzy nie są uprawnieni do udziału w Programie Erasmus+. 

 

Informacji w sprawie konkursu udzielają: 

mgr Agnieszka Kołodziejska-Skrobek
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 14

dr inż. Izabela Zawiska 
izabela.zawiska@uj.edu.pl  
tel. 12 663 30 13